(1)
Shokhista Akhunova; Mokhirabonu Abdusattorova. DIGITAL HORIZONS: NAVIGATING THE DYNAMIC LANDSCAPE OF MODERN MARKETING STRATEGIES. Spec. Jour. of Inno. Ref. and Dev. 2024, 24, 8-13.